Produkty
Přihlášení
Uživatel:
Heslo:

E-mailový zpravodaj
 
 

Informace o novinkách a akcích na Váš e-mail.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy Miroslav Málek mmilenium.cz 
.
Provozovatel internetového obchodu Miroslav Málek, mmilenium.cz, IČ: 44587104, DIČ: CZ6802182277,
místo podnikání: Zelené údolí 1024, Liberec 6, 460 06, Živnostenský list byl vydán Živnostenským úřadem Magistrátu města Liberce pod č. j. 06/ŽÚ/09847/01/F/SME ev. č. 350506-37221 (dále jen „prodávající“) deklaruje na této stránce obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto obchodu. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka (dále jen „kupující“) a jsou pro obě strany závazné.
.
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na svých webových stránkách. Po vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání bude kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na uvedenou e-mailovou adresu. Doručením tohoto e-mailu dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje možnost ověřit si platnost objednávky, např. při vyšší hodnotě nebo větším počtu kusů. V takovém případě požádá kupujícího o potvrzení objednávky telefonicky či písemně. Pokud v takovém případě kupující objednávku nepotvrdí, stává se tato objednávka neplatnou.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit
Prodávající i kupující mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele, či firmu a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamce řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů apod…)
.
Dodací lhůta:
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2 až 5 – ti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.
.
Způsob dopravy:
Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží hradí kupující. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, aktuální ceník je uveden na stránkách prodávajícího v sekci DOPRAVA nebo je možné si jej vyžádat v provozovně prodávajícího v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde prodávající v sekci DOPRAVA.
.
Způsob uhrazení ceny za zboží:
Zboží je možné uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
.
Převzetí zboží:
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí a nejlépe za přítomnosti doručujícího řidiče. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, sepíše se za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, přičemž je nezbytné nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží.
Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci. Obecně - reklamovat dopravou poškozené zboží lze pouze do 3 dnů po doručení balíku a zjištění závady a to pouze písemnou cestou a řídí se výhradně reklamačním řádem přepravce (PPL, Toptrans, Česká Pošta, či jiným) a jen přepravce uzná, či neuzná oprávněnost poškození zboží dopravou.
.
Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
.
Záruka na zboží:
24 měsíců, není-li zboží zakoupeno na IČO.
12 měsíců, je-li zboží zakoupeno na IČO.
.
Právo kupujícího - spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující - spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující - spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.
Zboží musí být vráceno zásadně nepoškozené, nepoužité, nepoužívané, zabalené v orig. obalu.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující - spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující - spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím - spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu - spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).
.
Právo na odstoupení od smlouvy kupující - spotřebitel nemá, v případě smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii.
.
Ochrana osobních údajů
Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Uzavření smlouvy kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30.3.2011
Kontakt - Miroslav Málek, 602 286 940, mm@mmilenium.cz
 


TOPlist