Těšíme se na spolupráci

Purex ACL mycí prostředek pro mytí nádobí a přepravek

Kód: 1309/1310
od 774 Kč / ks od 937 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Detailní informace

Varianta: 40kg
Skladem | 1309/1311
1 783 Kč / ks
2 158 Kč včetně DPH
Varianta: 13kg
Skladem | 1309/1310
774 Kč / ks
937 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Purex ACL mycí prostředek pro mytí nádobí a přepravek

Purex ACL je nepěnivý alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru. Purex ACL je určen pro mytí nádobí a přepravek ve velkokapacitních mycích strojích a mycích systémech v gastronomických provozech a potravinářském průmyslu. Je používán pro mytí a dezinfekci v centrálních mycích stanicích v potravinářském průmyslu. Lze jej použít pro potravinářská výdejní zařízení jako jsou výčepní stolice, pulty ap. Koncentrace pro použití je 2,5-3 g/l.

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pro nakládání se všemi nebezpečnými látkami a přípravky platí obecné zásady (§ 44a odst. 2): každý je povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů (tj. dle zákona č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcích předpisů).

Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako nebezpečné (žíravé) 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje a není osoba zčásti, nebo zcela zbavená způsobilosti k právním úkonům tj. osoby nesvéprávné (§ 44a odst. 4).

Použití: na mytí nádobí, přepravek, pultů.

Dávkování:
2 až 3 g přípravku na 1 litr vody pomocí dávkovacího čerpadla do mycí zóny myčky.

Skladování:
v originálních těsně uzavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům. Skladujte v suchu, v dobře větraných místnostech, při teplotách + 5 až + 25 °C. Chraňte před horkem, přímým slunečním zářením a povětrnostními vlivy. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Uchovávejte oddělené od potravin, nápojů a krmiv.

Baleno: PE kanystr
Hmotnost: 13 kg
Původ: Česká republika

Povinné značení:

NEBEZPEČÍ!

Chemické značení:

GHS02 - hořlavé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

ADR značení:

1719 LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ, J.N.

hořlavé kapaliny žíravé látky

Klasifikace látky nebo směsi:

Skin Corr. 1A, H314

Aquatic Chronic 3, H412

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nouzové telefonní číslo: Nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.

P501 - Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH):

EUH 031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

EUH 206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Záruka: 2 roky