Těšíme se na spolupráci

Purex K 10kg pro mytí konvektomatů

Kód: 2330
501 Kč / ks 606 Kč včetně DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Purex K 10kg pro mytí konvektomatů

Purex K je alkalický prostředek pro mytí připálenin z konvektomatů a pečících trub postřikem. Je určen pro hotelové a podnikové kuchyně, kde zmenšuje nároky na fyzickou práci při údržbě pečících zařízení, konvektomatů a ostatního nerezového zařízení, která jsou znečištěna připáleninami potravin, nebo zplodinami z pečení. Zlepšuje hygienu a vzhled těchto zařízení. Nelze jej používat na fritovací hrnce z hliníkových slitin.

Používejte přípravky bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Pro nakládání se všemi nebezpečnými látkami a přípravky platí obecné zásady (§ 44a odst. 2): každý je povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení podle zvláštních právních předpisů (tj. dle zákona č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcích předpisů).

Starší 18 let:
Dle zákona č. 258/2000 Sb. je minimální věk kupujícího pro uzavření kupní smlouvy na zboží klasifikované jako nebezpečné (žíravé) 18 let. Vloží-li kupující do košíku takové zboží, prohlašuje tím, že tuto podmínku věku splňuje a není osoba zčásti, nebo zcela zbavená způsobilosti k právním úkonům tj. osoby nesvéprávné (§ 44a odst. 4).

Použití:
na odstranění připálenin z konvektomatů a pečících trub.

Skladování:
v originálních těsně uzavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům. Skladujte v suchu, v dobře větraných místnostech, při teplotách + 5 až + 25 °C. Chraňte před horkem, přímým slunečním zářením a povětrnostními vlivy. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Uchovávejte oddělené od potravin, nápojů a krmiv.

Baleno: PE kanystr
Hmotnost: 10 kg
Původ: Česká republika
Povinné značení: NEBEZPEČÍ!

Chemické značení: 

ADR značení:

Není klasifikováno jako zboží nebezpečné pro přepravu.

Standardní věty o nebezpečnosti:

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H290 - Může být korozivní pro kovy.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P262 - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno pokračujte ve vyplachování.

Nouzové telefonní číslo: Nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575.

Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH):

Nepoužijí se

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Záruka: 2 roky